Công văn số 110/CCVTLT-QL ngày 02/11/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị V/v khảo sát nhu cầu đào tạo trình độ chuyên ngành văn thư, lưu trữ

Tác giả bài viết: Hải Lân