MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỞ NỘI VỤ

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM...

SỞ NỘI VỤ QUẢNG TRỊ

 STT  Mục tiêu chất lượng  Đo lường Biện pháp thực hiện  Thời gian bắt đầu  Thời gian hoàn thành
           
           
           
           
Ngày     tháng     năm….
LÃNH ĐẠO SỞ
 

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị