Công văn số 105/CCVTLT-QL ngày 09/12/2013 của Chi cục văn thư - Lưu trữ tỉnh V/v báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ