Công văn số 55/CCVTLT-QL ngày 16/5/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị V/v kiểm tra định kỳ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Tác giả bài viết: Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ