Công văn số 88/CCVTLT-QL ngày 14/11/2013 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị V/v báo cáo tổng kết và tự chấm điểm thi đua về công tác văn thư, lưu trữ năm 2013