Kế hoạch số 53/KH-CCVTLT ngày 13/6/2016 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Kiểm tra định kỳ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị