Mẫu số 7 - Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (cho tập thể, cá nhân ) ban hành kèm theo Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012