Quyếtt định số 123/QĐ-CCVTLT ngày 08/11/2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định về công tác bảo vệ cơ quan Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

file đính kèm

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị