Thông báo số 84/TB-CCVTLT ngày 17/8/2017 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị về kết quả kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2017