BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
 
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
1. Họ và tên:
2. Công việc phụ trách:
3. Báo cáo trực tiếp đến:
4. Trách nhiệm: (là những việc phải làm)
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
5.   Quyền hạn:  (là những việc được phép làm)
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
-       .....................................................................................................................................
 
6.   Yêu cầu về trình độ để đáp ứng được nhiệm vụ được giao:
Để đảm bảo hoàn thành tốt trách nhiệm quyền hạn trên, chức danh ………… cần hội đủ các yêu cầu sau:
a) Trình độ: ……….....................................................................................
b) Có kinh nghiệm: .....................................................................................
c)                  ……………………...................................................................................
7.   Trình độ thực tế hiện tại:
a)  Trình độ: ……….....................................................................................
b)  Số năm công tác tại cơ quan: ...............................................................
 
NGƯỜI ĐƯỢC PHÂN CÔNG                   TRƯỞNG PHÒNG (BAN,TT)
(Ký và ghi họ tên)                                       (Ký và ghi họ tên)
 

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: noivuquangtri.gov.vn