MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện xử lý hồ sơ các thủ tục có áp dụng ISO 9001:2008
 Tháng       /201
 
Phòng (Ban, Chi cục): ……………………………………….
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ …...................đến…...............
2. Quá trình xử lý hồ sơ:
 
STT Lĩnh vực Tổng số hồ sơ xử lý Trước hạn Đúng hạn Trễ hạn Tồn đọng Đang xử lý
1              
2              
3              
4              
5              
 
3. Chi tiết những hồ sơ trễ hạn và hành động khắc phục (nếu cần thiết) có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần thì chuyển sang thực hiện theo yêu cầu hành động khắc phục tại Quy trình 8.5
 
STT Hồ sơ/ Cán bộ xử lý Nguyên nhân Hành động khắc phục
1 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
2 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
 
4. Chi tiết những hồ sơ tồn đọng quá hạn thụ lý và hướng giải quyết hồ sơ trong thời gian tới
 
STT Hồ sơ/ Cán bộ xử lý Nguyên nhân Hướng giải quyết
1 Hồ sơ:
Ngày nhận:
Ngày hoàn thành đúng hạn:
Số ngày trễ hạn:
Cán bộ xử lý:
   
                                                                       Ngày      tháng     năm 20…
                                                                                TRƯỞNG BỘ PHẬN

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: noivuquangtri.gov.vn