MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG PHÒNG (BAN, CHI CỤC)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM...

 
Phòng (Ban, Chi cục): .......................................................
 
 STT  Mục tiêu chất lượng  Đo lường Biện pháp thực hiện  Thời gian bắt đầu  Thời gian hoàn thành
           
           
           
           
Ngày     tháng     năm….
TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG BỘ PHẬN
 
 

Tác giả bài viết: Ban ISO

Nguồn tin: noivuquangtri.gov.vn