Số 109/CCVTLT-QL ngày 01/11/2016 Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị