Số 117/BC-CCVTLT ngày 16/11/2016 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, kế hoạch tháng 12 năm 2016

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị