29/BC-CCVTLT ngày 25/3/2016 Báo cáo tình hình quản lý, thu thập tài liệu từ các cơ quan, tổ chức cấp huyện thuộc nguồn nộp lưu về lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị