Số 21/CCVTLT-QL ngày10/3/2016 Báo cáo thống kê về công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị