Số 61/KH-CCVTLT ngày 27/5/2016 Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị