QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC TÀI LIỆU LƯU TRỮ

QUY TRÌNH CẤP BẢN SAO VÀ CHỨNG THỰC TÀI LIỆU LƯU TRỮ 
Tải file: Quy trình cấp bản sao và chứng thực tài liệu lưu trữ 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn