Quyết định 72/QĐ-KHKT ngày 02/3/1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước Ban hành tiêu chuẩn ngành "Mục lục hồ sơ" (Mã số TCN-04-1997).

"Mục lục hồ sơ" (Mã số TCN - 04 - 1997).
Quyết định 72/QĐ-KHKT ngày 02/3/1997 của Cục Lưu trữ Nhà nước Ban hành tiêu chuẩn ngành "Mục lục hồ sơ" (Mã số TCN-04-1997).