Bãi bỏ Thông tư số 14/2011/TT-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

   Ngày 02/10/2018, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 12/2018/TT-BNV về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành, trong đó bãi bỏ toàn bộ Thông tư 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã phường, thị trấn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018, toàn văn Thông tư như sau:

Tác giả bài viết: Phan Thi Quyên