Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên

     14h00 ngày 25/7/2017, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Đảng bộ Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn Vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây là hình thức sinh hoạt chính trị trong tổ chức Đảng.
Hình ảnh buổi Diễn đàn vai trò của Chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên
 
     Thông qua đối thoại tại diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên nghiên cứu, trao đổi, thảo luận, đồng thời nói lên tiếng nói của mình, thể hiện vai trò trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện Kế hoạch số 47-KH/TU 22/03/2017của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị.
     Tại diễn đàn, Chi bộ Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã quán triệt 5 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; nêu 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, các giải pháp nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên.
     Với tinh thần dân chủ, cởi mở các cán bộ, đảng viên đã thảo luận, trao đổi và liên hệ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, nêu vấn đề, phân tích, đánh giá thực trạng tình hình và nguyên nhân sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời chỉ ra các mặt còn hạn chế và đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đầy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị