Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội

Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội

          Ngày 24/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Quyết định 2794/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”. 

         Theo đó, công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ quốc gia nhằm phát huy hiệu quả giá trị tài liệu góp phần phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của từng ngành, địa phương, vùng miền; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Công bố tài liệu lưu trữ phải bảo đảm trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu. Công bố tài liệu lưu trữ gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn đất nước, của từng ngành, địa phương, vùng miền.
           Nhiệm vụ của Chương trình gồm:

1. Tổ chức biên dịch tài liệu Hán - Nôm, tài liệu tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để phục vụ công bố.
2. Tổ chức xử lý khối tài liệu ảnh bị sai sót, thiếu thông tin trước khi đưa ra công bố.
3. Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thông qua các hình thức: trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm, xây dựng phim, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức khác.
4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm công tác công bố tài liệu lưu trữ.
5. Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công bố tài liệu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử nhà nước.
6. Xây dựng Cổng thông tin công bố tài liệu lưu trữ quốc gia.

Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2022 đến năm 2030.

Quyết định 2794/QĐ-TTg

 

Tác giả bài viết: Hải Lân

Nguồn tin: Chuyên viên - Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị