Công tác số hóa tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị qua 5 năm thực hiện

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, việc thực hiện đề án, kế hoạch số hóa tài liệu đã góp phần tăng cường công tác bảo vệ an toàn tài liệu lưu trữ, tạo nền móng cho công tác bảo hiểm tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử và của cả tỉnh trong tương lai.
Tính đến năm 2023, Trung tâm Lưu trữ lịch sử đã số hóa 10 Phông tài liệu lưu trữ để lập bản sao bảo hiểm, 4.098 hồ sơ, 142.715 văn bản; 2.307.484 trang tài liệu; thời gian tài liệu từ năm 1955 đến 2017. Trung tâm đã lựa chọn, thiết lập được phầm mềm số hóa tài liệu đồng bộ, phù hợp với Thông tư 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.
Tài liệu sau khi số hóa, viên chức tại Trung tâm đã bước đầu tiến hành phục vụ độc giả sử dụng tài liệu trực tiếp trên máy tính; tuy nhiên, chỉ dừng lại ở phòng đọc của Trung tâm; các cơ quan đơn vị có tài liệu nộp lưu chưa có phần mềm kết nối để có thể trao đổi dữ liệu khi cần thiết, hoặc tiến tới phục vụ trực tuyến, từ xa đối với những độc giả có nhu cầu sử dụng.
Mặc dù đã có quy định về các tiêu chí hướng dẫn lựa chọn tài liệu đưa ra số hóa, Trung tâm Lưu trữ lịch sử lựa chọn tài liệu để số hóa nhưng chủ yếu tập lưu văn bản đi của các cơ quan, tổ chức nộp lưu và các phông đóng tại Lưu trữ lịch sử. Tài liệu các phông có giá trị nộp lưu trước đây còn tồn đọng số lượng lớn chưa được chỉnh lý khoa học và lựa chọn để thực hiện số hóa.
Để hoạt động số hóa tiếp tục được thực hiện và trở thành hoạt động thường xuyên và đạt hiệu quả cao tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, đảm bảo an toàn cho tài liệu lưu trữ và phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của xã hội, chúng tôi xin đề xuất một số giải pháp sau đây:
- Nhà nước cần quy định thống nhất về thiết kế phần mềm ứng dụng chung cho lưu trữ lịch sử và lưu trữ cơ quan đảm bảo các tính năng, tương thích với các phần mềm khác để quản lý, trao đổi, khai thác dữ liệu; xây dựng công cụ tra cứu hiện đại và đầu tư cho hệ thống máy chủ, hệ thống bảo mật, phục vụ lưu trữ dữ liệu, bảo quản an toàn cả tài liệu và thông tin trong tài liệu lưu trữ. Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại đối với ngành lưu trữ, tăng cường bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về công nghệ thông tin cho viên chức phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ và cho độc giả khai thác.
- Tài liệu lưu trữ số lượng lớn, Lưu trữ lịch sử cần xác định những nội dung, thành phần tài liệu số hóa, ưu tiên các khối tài liệu lưu trữ quý, hiếm và tài liệu có tần suất sử dụng cao, dễ bị hư hỏng, xuống cấp; xây dựng các giải pháp để quản lý, đảm bảo an toàn tài liệu sau khi số hóa.
Hiện nay việc số hóa tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh đã đạt được những kết quả khả quan. Các tài liệu được số hóa ngoài việc đã đáp ứng bảo đảm an toàn tài liệu lưu trữ, còn phục vụ khai thác nhanh chóng, hiện đại, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần thực hiện như quy trình đồng bộ số hóa tài liệu tại các cơ quan, tổ chức để nộp lưu vào lưu trữ lịch sử; quy trình lưu trữ, bảo quản, bảo mật và tổ chức khai thác sử dụng kho dữ liệu số cũng như việc bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia.

Tác giả bài viết: Phan Thị Quyên- Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Quảng Trị

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn