Nghị quyết số 07/NQ-CP của Chính phủ ngày 16/01/2018 Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề Tương trợ tư pháp; Văn thư, lưu trữ và 28 đề mục

Thông tin về bộ pháp điển chủ đề: Văn thư, lưu trữ (chủ đề 42) được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử pháp điển: http://phapdien.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-bo-phap-dien.aspx

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị