Thông tư số 09 /2011/TT-BNV ngày 03 tháng 6 năm 2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

file đính kèm TT09BNV-2011 TT09BNV BTHBQ2011