Văn bản số 900/VTLTNN-NVĐP ngày 30/8/2017 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc khảo sát, thống kê về tài liệu lưu trữ quý, hiếm