Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị