Công văn số 132/SNV-CCVTLT ngày 15/3/2018 của Sở Nội vụ V/v phối hợp tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ Quốc gia

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị