Công văn số 165/CCVTLT-QL ngày 11/12/2015 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2015