Công văn số 42/CCVTLT-QL ngày 03/6/2014 của Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị V/v báo cáo số lượng công chức, viên chức văn thư, lưu trữ giai đoạn 2014-2020