Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2019

   Theo hướng dẫn Công văn số 297/BNV-VTLTNN ngày 18/01/2019 của Bộ Nội vụ về phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Nội vụ với chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn tỉnh và quản lý tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh. Ngày 18/02/2019, Sở Nội vụ có Tờ trình số 61/TTr-SNV đề nghị ban hành kế hoạch về công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2019 và kèm theo dự thảo Kế hoạch.
   Ngày 28/02/2019, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 770/KH-UBND công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2019 (đính kèm File PDFFile Word).

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị