Kế hoạch số 38/KH-UBND về Công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2023

Thực hiện Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác Văn thư và tình hình thực tế công tác văn thư trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch Công tác Văn thư, Lưu trữ tỉnh Quảng Trị năm 2023
Tải file tại đây: Kế hoạch số 38/KH-UBND 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Mười

Nguồn tin: luutru.quangtri.gov.vn