Số 86/CCVTLT-LTLS ngày 09/8/2016 Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ lịch sử của Cục Thuế tỉnh

Tác giả bài viết: Bùi Hải Lân

Nguồn tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị